Πρόσκληση ενδιαφέροντος

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (πρώην ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ), εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “Salinization of critical groundwater reserves in coastal Mediterranean areas: Identification, Risk Assessment and Sustainable Management with the use of integrated modelling and smart ICT tools”, με ακρωνύμιο MESDAL και κωδικό ΓΓΕΚ, PRIMA 2018-7.
 2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Καινοτόμες εφοδιαστικές αλυσίδες βιοδιυλιστηρίων για την αξιοποίηση υγρών αποβλήτων και την παραγωγή βιολογικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με τη χρήση μικροφυκών», Ακρωνύμιο: BlueBioChain, Κωδικό Τ12ΕΡΑ5-00077 της δράσης «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS 2019 Β' – 2021 Α' Κύκλος».  με Κ.Λ. 20.1929.
 3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - για την υποβολή πρότασης προς σύναψη τριών (3) συμβάσεων σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Βιολογική αναβάθμιση βιοαερίου μέσω μετατροπής διοξειδίου του άνθρακα σε βιομεθάνιο», Ακρωνύμιο: BioUpgrade, Κωδικό ΚΜΡ6-0192823 και Κωδικό Πράξης/MIS 5136507 της δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 4228 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με Κ.Λ. 20.1898.
 4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Πληροφοριακό σύστημα εκτίμησης και αξιολόγησης διαθέσιμης βιομάζας και οργανικών αποβλήτων για παραγωγή πράσινων προϊόντων στην ΠΚΜ», Ακρωνύμιο: BiomassRCM, Κωδικό ΚΜΡ6-0254407 και Κωδικό Πράξης/MIS 5136569 της δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 4228 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με Κ.Λ. 20.1897.
 5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - για την υποβολή πρότασης προς σύναψη  μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση βιοαερίου με ταυτόχρονη ανακύκλωση και αξιοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα για τη βελτιστοποίηση της αναερόβιας επεξεργασίας ιλύος», Ακρωνύμιο: BiogasUp, Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01293 και Κωδικό Πράξης/MIS 5069885 της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) με Κ.Λ. 20.1707.
 6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Υποστήριξη στη Διαχείριση, Διοίκηση και Προβολή των αποτελεσμάτων, των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Έργων του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων” του ΙΕΥΠ.
 7. Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1006/18105/05.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση βιοαερίου με ταυτόχρονη ανακύκλωση και αξιοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα για τη βελτιστοποίηση της αναερόβιας επεξεργασίας ιλύος», Ακρωνύμιο: BiogasUp, της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020). Έγκριση σύναψης δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησής του.
 8. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Αναβάθμιση βιοαερίου με ταυτόχρονη ανακύκλωση και αξιοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα για τη βελτιστοποίηση της αναερόβιας επεξεργασίας ιλύος», Ακρωνύμιο: BiogasUp
 9. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Υψηλής Απόδοσης (UHPLC) (ΑΡΘΡΟ 117 ΤΟΥ Ν.4412/2016)
 10. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο “Τεχνολογική ανάπτυξη και εμπορική εφαρμογή πρωτοκόλλου ποιότητας για εξαγωγή ελληνικών ακτινιδίων σε σημαντικές αγορές (Premium Kiwi), Τ2ΕΔΚ-03007 MIS 5072503”.
 11. Αποδοχή του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 4282/68636/30.12.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Παροχή υπηρεσιών ανάλυσης GIS και δημιουργίας χαρτών διαβάθμισης της υδατικής καταπόνησης στην περιοχή του περιαστικού δάσους Ξάνθης για τα έτη 2020-2030».

 

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε email από τις τελευταίες ενημερώσεις.

Επικοινωνία

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

+30 2310 473429

+30 2310 489044

www.ssi.swri.gr

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand